Lời khấn nguyện

 

 

-Kính lậy Thượng Thủy Tổ Kinh Dương Vương và Ðộng Ðình Hồ Tổ mẫu Long Nữ.

-Kính lậy Ðức Thủy Tổ Lạc Long Quân và Tổ mẫu Âu Cơ.

-Kính lậy liệt vị Quốc Tổ : 18 đời Hùng Vương dựng nước và chư Hùng Tổ mẫu.

-Kính lậy các đấng Minh quân, Văn thánh, Anh hùng, Liệt nữ, Nghĩa sĩ.

-Kính lậy Hồn thiêng sông núi của tổ quốc Việt Nam yêu quý.

 

Nay chúng con đang sống trong cơn quốc nạn, gốc nền Văn hiến bị xoi mòn, sinh phong sinh lực Việt suy kiệt;

Nay chúng con đang sống giữa thời buổi suy vi điên đảo, lòng người phân tán, đầy rẫy cuồng tín, cố chấp, tham vọng, hận thù, tỵ hiềm, đố kỵ... cho nên đã xa rời nền đạo sống ngàn đời của dân tộc, ý thức về cội nguồn, tình thương yêu, tinh thần trách nhiệm vô cùng mờ nhạt.

 

Từ trong lưu lạc, nay chúng con cùng về quây quần quanh bàn thờ Tổ để biết thương yêu đùm bọc lẫn nhau, để cùng nhau chia xẻ gánh nặng trong đại cuộc giải trừ tất cả những gì nguy hại cho dân tộc, và xây dựng những gì phúc lợi cho đồng bào.

 

Cúi xin liệt Tổ, các bậc tiền nhân, Hồn thiêng sông núi phù trợ cho chúng con chí bền dạ sáng, tâm rộng nghĩa sâu, giương cao ngọn cờ Tự chủ, dàn sâu thế trận đồng tâm, và sớm đạt thành tâm nguyện.