ĐĂ PHÁ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG

BẰNG DUY VẬT BIỆN CHỨNG

                                                                                                                                                                                   Lê Văn Ngọc