Nhóm vận động và Tổ chức Tâm đàm

 

Công việc :

 

* Ngoài sự chia xẻ những lợi ích b́nh thường của đời sống và sự tương trợ trong các sinh họat có ư nghĩa, hoạt động của THĐT hướng vào những sinh hoạt tự nguyện không vụ lợi, nhằm mụch đích đóng góp tích cực những tâm nguyện cá nhân vào tâm nguyện chung của toàn thể đồng bào, tạo thành sức mạnh đồng tâm để cố gắng “ giải trừ tất cả những ǵ gây tác hại cho dân tộc, và xây dựng tất cả những ǵ phúc lợi cho đất nước ”.

 

          Trong mục đích cuối cùng hướng về việc cổ động xây dựng một dân tộc Việt Nam Văn Hiến, tự chủ, an lạc và tiến hóa mai sau, THĐT đề xướng một số mục tiêu gần hơn mà tất cả mọi người đều có thể đóng góp dưới nhiều h́nh thức. Các mục tiêu ấy là :

T́m một hướng sinh tồn thích hợp nhất cho dân tộc trong hoàn cảnh mất định hướng hiện nay.

    Cổ động phá chướng ngại để khai thông  một sinh lộ cho dân tộc.

Xây dựng các thế hệ kế thừa.

          Trên đây là một đoạn trích trong bản kết ước nói về mục đích và hướng hoạt động tổng quát của THĐT. Để phù hợp với Điểm 1 của hướng hoạt động ấy, Nhóm Vận  động và Tổ chức Tâm Đàm trong thời gian qua đă thực hiện các buổi Tâm Đàm tại Hội trường của THĐT Sydney. Các buổi hội luận nói trên đă được sự hưởng ứng của nhiều giới nhân sĩ ở Sydney. Rồi nhiều vị ở các nơi khác thuộc Úc châu cũng như ở Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Bỉ .v.v…cũng đồng loạt lên tiếng hưởng ứng, khích lệ. Các Bản Tin Tâm Đàm cũng đă được ấn loát và phát hành rộng răi để thông tin và tạo diễn đàn chung cho mọi giới, mọi khuynh hướng có thể cùng đóng góp và chia xẻ. Sự hưởng ứng và yêu cầu tích cực ở nhiều nơi khác đang đặt Nhóm Vận động và Tổ Chức TĐ trước những công tác mới: trước hết là thực hiện các buổi Tâm Đàm ở các Thành phố khác tại Úc châu.

 

          Đề tài, mục đích:

 

          Đề tài TĐ đang gây sự quan tâm sâu xa khắp nơi là “ Thử t́m một định hướng trong cuộc chiến đấu của dân tộc ”.

          Khởi dẫn từ một nhận xét trong bài phú Danh Sơn Lương Ngọc của cụ Phan Chu Trinh và cụ Huỳnh Thúc Kháng “ Tự nhất thời chi thất sách,toại vạn cổ chi di ương ” ( từ sự sai lầm chính sách trong một thời, sẽ để lại tai họa cho trăm ngàn thế hệ nối tiếp ), Tâm đàm trước hết đă hướng vào việc đem những tấm ḷng để đóng góp cho đất nước. Chúng tôi thiển nghĩ: Trong giai đoạn lịch sử đầy dẫy những ngộ nhận của chúng ta, hiển nhiên đă có những biên thùy phân chia dân tộc, nhưng chắc chắn không có biên giới nào ngăn cách được những tấm ḷng người VN. V́ vậy chúng tôi nghĩ tới việc đối thoại, không phải bằng tiếng nói phân biệt của lư trí, nhưng bằng ngôn ngữ bao dung của ḷng người, để t́m ra những điểm tương đồng trong những vấn đề vốn đầy dẫy những mâu thuẫn. “ Những đóng góp đồng tâm cho đất nước ” là ư nghĩa mà chúng tôi đă nêu lên trong Bản Tin Tâm Đàm thứ nhất, phát hành tháng 7-1997.

          Tất cả Tham luận viên đă đồng ư về sự cần thiết phải t́m một định hướng “ thật ” trong giai đoạn mất định hướng hiện nay của dân tộc. Tất cả cũng nh́n nhận rằng chỉ có ư thức của toàn dân mới có thể có đủ khả năng vạch được định hướng…Những buổi TĐ  kế tiếp đă có nhiều khuynh hướng được phát biểu. Có những khuynh hướng cho rằng phải bảo tồn và phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc. Có những khuynh hướng lại chỉ chú trọng đến việc chống độc tài để xây dựng dân chủ tự do. Có những khuynh hướng chủ trương mở một con đường tiến hóa đồng bộ với bước tiến của nhân loại, và có những khuynh hướng có tính cách chắt lọc, tổng hợp v.v..

          Qua tất cả những khuynh hướng ấy, người ta thấy cả một điều mà tất cả cùng nhắm tới là giải trừ những ǵ nguy hại và xây dựng những ǵ phúc lợi cho dân tộc; lấy dân tộc và những giá trị truyền thống làm tọa độ, để tiếp nối những thành quả tốt đẹp của lịch sử dân tộc, vạch một hướng đi đồng bộ với cuộc tiến hóa của nhân loại…Nhưng đây mới là những ư niệm sơ khởi.

          Có một điều mà Nghĩa hữu Điều hợp Ban Tổ Chức Tâm Đàm đă nêu ra, nhưng chỉ được một số ít vị để ư, là : “ Việc đánh động với toàn dân về sự cần thiết phải t́m ra một định hướng cũng cần thiết không kém việc t́m thấy..”. Chúng tôi cho rằng chính ở đây đă mở ra một mặt trận đồng tâm, một mặt trận vô cùng rộng lớn có khả năng bao vây và đánh thẳng vào những thành tŕ phản dân tộc, bất cứ nó thuộc khuynh hướng phi dân tộc nào. Chính ở đây người ta có thể nh́n thấy vị trí thật của ḿnh trong cuộc chiến đấu của dân tộc.

          Chính ở đây người ta có thể t́m thấy sự đồng bộ trong những nỗ lực vô biên của rất nhiều cá nhân, tập thể và tổ chức đang đóng góp công sức vào cuộc chiến đấu hiện nay.