Trở Về Trang Chủ

Tập Hợp Đồng Tâm là ǵ?

 

   Tập Hợp Đồng Tâm là một tập hợp gồm nhiều nhóm sinh hoạt trong các lănh vực chuyên biệt: Văn hoá, Chính trị, Xă hội, Truyền thông, Thanh thiếu niên,... Các nhóm có sinh hoạt độc lập, nhưng cùng chung một ư hướng, lấy sự đồng tâm làm căn bản Kết ước.

 

 

Tập Hợp Đồng Tâm đă được thành lập như thế nào?

 

    Ư niệm khởi đầu là sự sáng lập một Tập hợp vô vị lợi, có mục đích vận động sự cảm thông, trao đổi và chia xẻ... giữa các cá nhân thuộc các lănh vực hoạt động khác nhau trong mọi giới đồng bào VN ở khắp nơi, để t́m ra những mối quan tâm chung, những mục tiêu chung, những giải pháp chung.

 

  •  Tập Hợp Đồng Tâm đă được thành lập, từ đầu thập niên 90, tại Sydney và các thành phố Melbourne, Adelaide, Brisbane, Perth (Úc châu), gồm có nhiều nhóm, từ các nhóm hoạt động trong các lănh vực Văn hoá và Đấu tranh chính trị (đă có từ 1978), đến các nhóm quan tâm đến sinh hoạt Giáo dục, Nghệ thuật, Truyền thông, Thanh thiếu niên...

  •    Các nhóm có hoạt động chuyên biệt và độc lập, nhưng đồng thuận một quy ước điều hợp chung, lấy sự đồng tâm làm căn bản kết ước, và trên hết, có chung một tâm nguyện : "Giải trừ những ǵ gây tác hại cho dân tộc; Xây dựng những ǵ phúc lợi cho đồng bào".

  •    Bước vào Thế kỷ mới, với sự mở mang của phương tiện và quan niệm hoạt động, Tập Hợp Đồng Tâm đang được cải biến để trở thành một Tập hợp không biên giới, hầu mọi giới đồng bào Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới đều có thể dễ dàng chia xẻ và đóng góp, trên mạng Interrnet, những mối quan tâm và những quan điểm cá nhân trong cuộc sống thực tế cũng như trong cuộc mưu cầu phúc lợi cho dân tộc.

 

Chia xẻ & đóng góp với một tấm ḷng...

 

             Một quan điểm chính trị,

             Một quan niệm nghệ thuật,

             Một ư kiến ứng dụng thực tế,

             Hay chỉ một lời chân t́nh.

 

... Bạn đă là một nghĩa hữu của Tập Hợp Đồng Tâm